REGULAMIN REZERWACJI USŁUG NOCLEGOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(zwany dalej: „REGULAMINEM”)

w ramach strony internetowej rumia.bialyslon.pl

 1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszym Regulamin określa rodzaj, zakres, warunki i zasady dokonywania, anulowania, zmiany i rozliczania rezerwacji w ramach świadczonej usługi drogą elektroniczną przez Usługodawcę (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu) na rzecz Klienta (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu)

1.2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 z późn. zm.). 1.3. Treść Regulaminu jest udostępniania każdemu nieodpłatnie i znajduje się na stronie www.rumia.bialyslon.pl

2. Postanowienia ogólne

2.1. Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały znaczenie ustalone zgodnie z poniższymi definicjami:

a) Formularz rezerwacji - formularz internetowy zamieszczony w Serwisie, wykorzystywany do rezerwacji usług hotelowych online,

b) Obiekt noclegowy Biały Słoń – obiekt prowadzony przez Usługodawcę w Rumi 84-230 ul. Sobieskiego 65,

c) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obiekcie noclegowym Biały Słoń w ramach serwisu internetowego: www.rumia.bialyslon.pl,

d) Rezerwacja on-line - rezerwacja usług hotelowych dokonywana w Systemie teleinformatyczny, w czasie rzeczywistym,

e) Serwis – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem: rumia.bialyslon.pl,

f) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwegodla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.),

g) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

h) Umowa - oznacza umowę świadczenia usługi rezerwacji pokoi, zawartą drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie;

i) Usługa świadczenia drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.),

j) Usługa - oznacza usługę rezerwacji pokoi w Obiekcie, świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegającą na dokonywaniu, zmianie, bądź anulowaniu rezerwacji wybranego pokoju/wybranych pokoi w Obiekcie oraz umożliwieniu dokonania płatności za rezerwację. Szczegółowy opis Usługi obejmuje pkt 3 niniejszego Regulaminu;

k) Usługodawca – Sebastian Gutierrez Arango prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pokoje Gościnne Biały Słoń w Rumi 84-230, ul. Sobieskiego 65. NIP 588 249 15 62, Regon:524105070; tel. 66 22 37 003, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,

l) Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług, będący osobą fizyczną(która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych), osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z Usługi, w szczególności dokonuje albo anuluje rezerwację w Systemie;

m) Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030), n) Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), o) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

2.2.Operatorem Serwisu jest Sebastian Gutierrez Arango prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pokoje Gościnne Biały Słoń w Rumi 84-230, ul. Sobieskiego 65. NIP 588 249 15 62, Regon:524105070; tel. 66 22 37 003, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,

2.3.Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, przy użyciu Serwisu zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że akceptuje jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

3. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

3.1.Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2.Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3.3. W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do Usługi lub wskutek awarii uniemożliwiającej jej realizację, Usługodawca zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności Systemu. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z Usługi oraz jakiekolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do Systemu, awarią łączy telekomunikacyjnych, poza przypadkami gdy do takiego zdarzenia doszłoby z winy umyślnej Usługodawcy.

3.4.Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów. Usługodawca nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu, a komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer lub urządzenie mobilne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Użytkownicy dokonujący za pośrednictwem sieci Internet tzw. "płatności elektronicznych" powinni w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

3.5. W celu korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymagane jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do następujących narzędzi i spełnienia łącznie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)posiadanie urządzenia (komputer lub urządzenie mobilne) z minimalną rozdzielczością ekranu 1024x 768 zapewniającego dostęp do sieci Internet,

b)posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej e-mail,

c)korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron www

Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;

Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub

Google Chrome w wersji 54 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;

3.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

3.7. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usługi. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi spowodowaną przyczynami technicznymi, konserwacyjnymi wobec Systemu oraz leżącymi po stronie Klienta lub podmiotu trzeciego.

4. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

4.1.Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:

a) rezerwacji on-line usług hotelowych w Obiekcie noclegowym Biały Słoń,

4.2. Proces rezerwacji on-line www.rumia.bialyslon.pl:

a) Klient wybiera wygodny dla niego termin oraz liczbę osób.

b) Klient ma możliwość wybrania oferty i standard pokoju, które są widoczne w panelu rezerwacyjnym.

c) Po zapoznaniu się z wybraną ofertą i wyposażeniem pokoju, Klient przechodzi do podsumowania rezerwacji gdzie należy wypełnić dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.

d) Następnie klient ma możliwość wybrania płatności

  • bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji online rozliczenie płatności udostępnione na stronie www.bialyslon.pl obsługuje podmiot zewnętrzny Tpay.
  • Standardowy przelew bankowy zrealizowany w ciągu 48h 
  • Płatność na miejscu (tylko w wybranych ofertach).

e) Po zaakceptowaniu płatności klient zostanie automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji. W potwierdzeniu rezerwacji znajdują się informację: dane hotelu, imię, nazwisko klienta, data przyjazdu i wyjazdu, całkowity koszt, koszt zadatku, koszt do dopłaty. Pozostałą kwotę należy wpłacić od razu po przyjeździe do obiektu kartą lub gotówką. W przypadku płatności standardowym przelewem w dniu rezerwacji zostanie przesłane tylko potwierdzenie wstępnej rezerwacji.

4.3. Rezerwacje telefoniczne

a) Sprawdzenie dostępności w wybranym przez klienta terminie

b) Po zapoznaniu się z ofertą, lokalizacją i standardem pokoju i zaakceptowaniu ich klient jest proszony o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz emaila.

c) Po dokonaniu rezerwacji telefonicznej, automatycznie zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji wiadomością SMS lub emailem, w zależności od wcześniej wybranej opcji przez klienta.

d) W zależności od wybranej oferty, standardu pokoju, terminu może obowiązywać wpłata zadatku, wpłata całości. Klient może wybrać płatność:

  • Link do płatności (obsługiwany przez podmiot zewnętrzny Tpay) przesłany do klienta przez wiadomość SMS lub emailem, w zależności od wcześniej wybranej opcji przez klienta. Po zrealizowaniu płatności zostanie przesłane potwierdzenie płatności.
  • Standardowy przelew bankowy zrealizowany w ciągu 48h. Po zrealizowaniu płatności zostanie przesłane potwierdzenie płatności.

e) Jeśli był wpłacony tylko zadatek pozostałą kwotę należy uregulować w dniu przyjazdu, płatność może być kartą lub gotówką.

4.4. Zameldowanie / Wymeldowanie

a) Zameldowanie u personelu w recepcji jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu godziny lecz nie później niż godziny 18:00.

b) Klienci którzy mają opłacone pobyty dostaną instrukcję samodzielnego zameldowania wraz z kodem dostępu wiadomością SMS/email o godziny 14:00 w dniu przyjazdu.

c) Wymeldowanie jest do godziny 10:00.

5. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury:

Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line lub dokonywane później na rachunek bankowy, linkiem płatniczym wskazany w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym na adres e - mail osoby dokonującej rezerwacji.

a) Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po wpłaceniu zadatku.

b) Usługodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT/paragonu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

6. Wykonanie umowy

W przypadku, jeśli Usługobiorca w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym w Serwisie), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Usługodawcę, dzwoniąc na numer telefonu 66 22 37 003 lub przesyłając zgłoszenie na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

7.1.W przypadku rezerwacji usługi hotelowej Usługodawcy, zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia rezerwacji, w tym otrzymania numeru rezerwacji.

7.2.Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

8. Anulowanie rezerwacji lub zmiana terminu.

a) W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją telefonicznie 66 22 37 003 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bez kosztowne jeżeli została zgłoszona w sposób określony w pkt.8 lit a), najpóźniej na minimum 1 dzień przed planowanym przyjazdem.

c) Anulowanie rezerwacji jest bez kosztowna jeżeli zostało zgłoszone w sposób określony w pkt. 8 lit a), najpóźniej na minimum 7 dni przed planowanym przyjazdem. W takim przypadku – Obiekt zwróci klientowi wpłacony zadatek na to samo konto bankowe, z którego Klient dokonał przelewu zadatku na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej anulacji rezerwacji z potwierdzeniem numeru konta bankowego na który dokonany ma zostać zwrot zadatku.

Oferta bezzwrotna*

- Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bez kosztowne jeżeli została zgłoszona w sposób określony w pkt.8 lit a), najpóźniej na minimum 1 dzień przed planowanym przyjazdem. - W przypadku Anulacji Rezerwacji pieniądze pozostają w Hotelu. Anulacje w ofercie bezzwrotnej wiążą się z utratą pełnej kwoty.

d) W przypadku anulowania rezerwacji po terminie wskazanym w pkt. 8 lit c), lub w przypadku nie pojawienia się Klienta w obiekcie Biały Słoń w terminie rozpoczynającym pobyt - cała kwota ulega zatrzymaniu przez Obiekt.

e) W przypadku niewykorzystania vouchera ( zaproszenia ) do upływu terminu jego ważności określonego w potwierdzeniu rezerwacji jako data końcowa zadatek w rozumieniu art. 394 k.c. ulega zatrzymaniu przez Usługodawcę.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego

9.1.Reklamacje dotyczące usług hotelowych gość winien składać niezwłocznie w recepcji hotelu, celem ich weryfikacji, oceny i możliwości naprawy/ usunięcia przez obiekt.

9.2. Reklamację należy składać nie później w ciągu 1 dnia od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

9.3. Reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.

9.4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

9.5. Reklamacje dotyczące źle wystawionych rachunków/faktur można przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Za pośrednictwem Serwisu dane osobowe zbierane są poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji. Formularz rezerwacji zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne do dokonania rezerwacji. Dane podane w Formularzu rezerwacji są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza.

10.2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO oraz Polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie.

10.3. Usługobiorca w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zmiany i usuwania.

10.4.Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji usługi hotelowej.

10.5. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności

opublikowanej tutaj: https://rumia.bialyslon.pl/polityka-prywatnosci

11. ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH

11.1. Klient nie może korzystać z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania.

11.2. Klient może korzystać z Usługi wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie.

12. Dane Usługodawcy

Pokoje Gościnne Biały Słoń Sebastian Gutierrez Arango

84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 65

NIP 588 249 15 62, Regon 524105070

13. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone.

Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.

Related Articles