Gdynia

Rumia

NADMORSKI KLIMAT

Zapraszamy do wypoczynku
w Rumi i Gdyni

NADMORSKI KLIMAT

Zapraszamy do wypoczynku
w Rumi i Gdyni

ZAREZERWUJ POBYT w RUMI

Rumia k/Gdyni

ul. Sobieskiego 65

woj. pomorskie

Gdynia

ul. Masztowa 5A

woj. pomorskie

Regulamin

ZASADY REZERWACJI

1. ZADATEK
– Bezzwrotny zadatek wynosi 30% całej rezerwacji.

Po dokonaniu rezerwacji prześlemy na wskazany przez Gościa adres email potwierdzenie rezerwacji.

WARUNKI ZMIAN I ANULACJI

– Bezpłatna zmiana terminu.
– Gość nie dostanie zwrotu zadatku w przypadku anulacji rezerwacji.

REGULAMIN POBYTU

1. Odbiór kluczy – przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych telefonicznie lub e-mailowo z osobą odpowiedzialną za rezerwacje.

2. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać tel. 66 22 37 003 do godz. 10.00 dnia, którego upływa termin wynajęcia pokoju.
Pokoje Gościnne uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3. W przypadku gdy Gość wyjdzie z Pokoi Gościnnych a nie wymelduje się do godziny 10.00 ani nie poinformuje o przedłużeniu pobytu, wszystkie przedmioty zostaną wyniesione z wynajmowanego przez Gościa pokoju.

4. Liczba osób mających zamieszkać w pokoju jest ograniczona do podanej w rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania o zmianie tej liczby. Gość niezarejestrowany zostanie wyproszony.

5. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług noclegowych nie powinno zakłócać spokoju pobytu innym. Jeśli klient nie przestrzega tej zasady może zostać wyproszony z Pokoi Gościnnych bez zwrotu pieniędzy.

6. Pokoje Gościnne „Biały Słoń” mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości czy funkcjonowanie Hotelu.

7.W momencie, gdy otrzymujecie Państwo od nas klucze do pokoju, stajecie się gospodarzami tego pokoju. Prosimy o zachowanie porządku i czystości w pokoju jak i w oddanej do Państwa dyspozycji kuchni i łazienki.

8.Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałych z jego winy, jak również z winy odwiedzających go osób trzecich.

9.Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, pozostawione w trakcie lub po opuszczeniu obiektu.

10.Goście przywożący ze sobą zwierzę zobowiązany jest do poinformowania o tym obsługę. Gość jest zobowiązany ponieść wszelką odpowiedzialność za spowodowanie szkód przez zwierzę. Zwierzę nie może spać ani przebywać na łóżkach by nie brudzić pościeli. Właściciel psów nie może pozostawić swoich ulubieńców samych w pokoju.

11.Obiekt zachowuje tajemnicę o Gościu

12.Zagubienie klucza wraz z pilotem – opłata 100 zł.

13.Obowiązuje ZAKAZ PALENIA w pokojach – opłata 100zł za złamanie zakazu.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o danych osobowych dla Gości Pokoi Gościnnych „Biały Słoń”

1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest firma Pokoje Gościnne „Biały Słoń”
z siedzibą w Rumi przy ulicy Sobieskiego 65.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Celem, dla których przetwarzane dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich.
Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:

– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Pokoje Gościnne w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną
przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Pokoi Gościnnych.
– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.
– zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
Pokoje Gościnne przetwarzają dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji
marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Pokoje Gościnne przetwarzają
dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa
Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Pokoi Gościnnych.

3. DANE OSOBOWE ZBIERANE SĄ PODCZAS:

– Procesu rezerwacji przez stronę internetową.
– Procesu rezerwacji wykonywanej osobiście, drogą telefoniczną, e-mailową, a także w trakcie meldunku Gościa.
– Dane osobowe pozyskujemy także od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych (booking.com itp.)

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Pokoje Gościnne
jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Pokoje Gościnne informują, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego
żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również
usprawiedliwiony cel administratora.

5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Pokoje Gościnne przekazują dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

– Firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne.
– Firmom księgowym świadczące usługi księgowej.
– Firmom taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu.
– Kancelariom świadczącą usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

6. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

Bezpośredni dostęp do danych osobowych gości mają tylko uprawnieni pracownicy Pokoi Gościnnych.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

– Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane
przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Pokoi Gościnnych
lub Gości, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później
– Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności
zgody na cele marketingowe.
– Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 20 dni od dnia
utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

8. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Pokoi Gościnnych. Ponadto, Pokoje Gościnne
udostępniają e-mail pokojebialyslon@gmail.com za pomocą którego można kontaktować się w
sprawie danych osobowych.

9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie:
– Imię i nazwisko
– Adres zamieszkania
– Adres email
– Numer telefonu
– Nr dokumentu tożsamości
– Dane Przedsiębiorstwa wraz z NIP ( w przypadku wystawienia f-ry VAT )

Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pokojom Gościnnym zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

10. Pokoje Gościnne „Biały Słoń” podejmują właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych
naszych Klientów.